REGULAMIN SIŁOWNI „RONDO”

 1. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
 2. Każda osoba korzystająca z siłowni po raz pierwszy ma obowiązek zgłosić się do pracownika w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
 3. Zabrania się wstępu na siłownie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia.
 5. Z siłowni mogą korzystać osoby które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.
 6. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia ze użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na która został wystawiony Siłownia „RONDO” zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 7. Karnet wystawiony na określony okres czasowy (od-do) musi być wykorzystany w tym okresie, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych klienta).
 8. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 9. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące oraz osoby personelu siłowni.
 10. Po przyjściu do siłowni należy w recepcji zostawić karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.
 11. Każda osoba korzystającą z siłowni po zostawieniu karnetu w recepcji otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.
 12. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z siłowni.
 13. W siłowni obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego którym się przyszło do siłowni.
 14. Wszelkie rzeczy wartościowe należy przechowywać w zamkniętych szafkach, torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
 15. Za wszystkie rzeczy pozostawione w siłowni siłownia nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Ze względów higienicznych nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników, butów po ćwiczeniach. Rzeczy pozostawione można odebrać od obsługi w czasie 7 dni od ich pozostawienia. Po tym terminie rzeczy przepadają.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi siłowni. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach niesprawnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigu ciężarów.
 18. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 19. Zakazuje się ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych, wskazane jest przynoszenie ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzeń do ćwiczeń.
 20. Każda osoba korzystającą ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 21. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, rzucania sztangami, hantlami i talerzami.
 22. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce.
 23. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztanga bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja.
 24. Siłownia „RONDO” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 25. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń Siłownia „RONDO” nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników siłowni „RONDO”, mogą być z siłowni usuwane.